Thursday, December 13, 2012

လက္ပံေတာင္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား လက္မတြန္႔ဟုဆို

မဇၩိမသတင္းဌာန | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၂၀ နာရီ ၃၇ မိနစ္

(မဇၥ်ိမ)။   ။ လက္ပံေတာင္း ေၾကးနီစီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္လိုသည့္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ဆိုသည္။

ထုိျဖစ္ရပ္မ်ိဳးမွာ ထိုလုပ္ငန္းတခုလုံးတြင္ ျဖစ္ေပၚေနက်အျဖစ္ ရႈျမင္ၿပီး ကမၻာ့စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကရန္သာ လိုေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“ဒီအရာက က်ေနာ္တုိ႔ သြားေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ေႏွာင့္ေႏွးေစမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို သင့္ေတာ္မွန္ကန္တဲ့ ကမၻာ့စံႏႈန္းေတြနဲ႔ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ရမယ္ဆိုတာကို မီးေမာင္းထိုးျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Bagan Capital မွ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ဂ်ယ္ရမီကလြိဳက္စာဂ်ဳန္းအား ကိုးကား၍ The News သတင္းစာၾကီးတြင္ ေရးသားထားသည္။

ထုိကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အဓိကထားကာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အၾကံဉာဏ္ေပးသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ျပီး ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ၎၏ Myanmar Transition Funds အတြက္ ေဒၚလာ ၇၅ သန္း မတည္ေပးထားသည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်န္ရွိေနဆဲ အခက္အခဲတခုမွာ လုပ္ငန္းမ်ား ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိေရးအတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆုိင္းေနရျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစုိက္ Two Palms Mining Co မွ ဆိုသည္။
သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဝန္ၾကီး႒ာန အမ်ားအျပားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ တံဆိပ္တုံး ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္၍ ေစာင့္ဆုိင္းရသည့္ ကာလမွာ ၾကာျမင့္ေနဆဲ ျဖစ္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ေစာင့္ဆုိင္းေနရသည့္အခ်က္က လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကမည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာ အခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း Canadian explorer East Asia Minerals Corporation မွ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ အက္ဒြပ္ရုိရွက္တီ က ေျပာၾကားသည္။

ထိုကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္ းလုပ္ကိုင္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ ယခု ေလာေလာဆယ္တြင္ ညွိႏႈိင္းေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အျမတ္ေငြခြဲေဝမႈ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုလည္း ေထာက္ျပၾကသည္။ ကာလတို အေနအထား တူးေဖာ္မႈကို ၂ ႏွစ္အထိ ခြင့္ျပဳေပးထားျပီး ထုတ္ကုန္ အၾကမ္းမ်ားအား တင္ပို႔ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းတြင္ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွ လုပ္ကိုင္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံျခား ကုမၸဏီမ်ားသည္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရိွရန္ ၃ ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ထို႔ထက္ ပိုမိုၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆုိင္းေနရဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း နီးစပ္သည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက ေျပာသည္။ ႏိုဝင္ဘာလက ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

အဓိက ကုမၸဏီအမ်ားစုမွာ ေငြေၾကး မည္မွ်ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမည္ကို ဆုံးျဖတ္ျခင္း မျပဳမီ ထုိဥပေဒသစ္ ထြက္ေပၚလာေရးအတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္။ သို႔ရာတြင္အခ်ိဳ့ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပဳမည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဥပေဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္း ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုေနေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျခလွမ္း တခု ျဖစ္ေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အသိပညာေပးမႈမ်ားႏွင့္ အာဏာတည္ေစမႈမ်ားျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းရန္ လိုေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒဆုိင္ရာ စနစ္ေတြမ်ား ဘက္ညီမွ်မႈ မရွိေၾကာင္း ပုဂၢလိက ရွယ္ယာ ေထာက္ပံ့ေရး ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ LinQ Group မွ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွူး ကလိုက္ဗ္ေဒၚနာ က စကၤာပူတြင္ က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့ သတၱဳတြင္းဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္လာစဥ္ ေျပာဆိုသည္။ LinQ Group သည္ ထြန္းသစ္စႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ျပီး ေဒသမ်ားရွိ အရင္းအႏွီး ပံ့ပိုးေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည္။

ေျပာင္းလဲမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ၍  အခ်ိဳ့ေသာ ကမၻာ့ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အခြင့္အလမ္းမ်ား လာေရာက္ရွာေဖြလိုလ်က္ ရွိၾကသည္။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates