Tuesday, December 25, 2012

၂၀၁၂ ခုနွစ္အတြင္း ျမန္မာျပည္မွ အထူးျခားဆံုး အျဖစ္အပ်က္ႀကီး ၁၀ ခု (အမွတ္ ၉)

မဇၩိမသတင္းဌာန | အဂၤါေန႔၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၆ နာရီ ၃၁ မိနစ္

မဇၩိမ၏ ထုတ္ေဝေရး လုပ္ငန္းတခုျဖစ္ေသာ M-Zine+ က တႏွစ္အတြင္း ထူးျခားသည့္ အျဖစ္အပ်က္ႀကီး ၁၀ ခုကို အယ္ဒီတာ့အႀကိဳက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားသည္။

အမွတ္ ၁၀ ကို ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ယခု အမွတ္ ၉ ကို ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ အထူးျခားဆံုး အျဖစ္အပ်က္ျဖင့္ အဆံုးသတ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(အမွတ္ ၉) သမၼတႀကီး မီဒီယာႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ေနျပည္ေတာ္ရိွ သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ေနစဥ္။ (ဓါတ္ပံု - ရဲမင္း၊ မဇၥ်ိမ) ၂ နာရီေက်ာ္ ၾကာျမင့္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေမးခြန္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ကုိ သမၼတ က ေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစိုးရ ထုတ္ေဝေသာ မီဒီယာမ်ားဆိုသည္မွာ အာဏာရွင္စနစ္၏ အသံုးအႏံႈးမ်ားကို ဟာသအျဖစ္ ဖတ္ရႈသူမ်ားအတြက္သာ စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ေယဘူယ်ေျပာရလွ်င္ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားက အာဏာပိုင္မ်ား ကမၻာႀကီးကို ဘယ္လိုျမင္သည္ ဆိုသည့္အျမင္အတိုင္း ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ဆုိ၍ အဂၤလိပ္ စကားပံုတခုတြင္ ပါသလို 'ေၾကာင္ကေလးက ဘုရင္မင္းျမတ္ကို စကားေျပာႏိုင္သည္' ဟူ၍မူ မဆိုလိုပါ။

အစုိးရ၏ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားတြင္ ဘြဲ႔တံဆိပ္မ်ဳိးစံု တပ္ဆင္ထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားသို႔ သက္ဦးဆံပိုင္ဘုရင္ႀကီးမ်ားသဖြယ္ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ညႊန္ၾကားေနသည္ကိုသာ
ေတြ႔ရသည္။ သူတုိ႔လို ေရေျမ့ရွင္မ်ားက ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာမ်ားကိုသာ ေတြ႔ရမည္။ အတိုက္အခံ
ေခါင္းေဆာင္ကိုမူ ေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္အျဖစ္ ကာတြန္းဆြဲ သရုပ္ဖ်က္ထားမည္။

ေနရာတကာ ေတြ႔ႏိုင္ေသာ ဆိုင္းဘုတ္ႀကီးမ်ားတြင္ အျဖဴေပၚ အနီေရာင္ စာလံုးမ်ားႏွင့္ ေရးသားထားသည့္ 'တုိ႔တာဝန္ အေရးသံုးပါး'မ်ားကိုသာ စစ္အစိုးရ၏ အဓိကတန္ဘုိးအျဖစ္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာတြင္ ပံုမွန္
ေဖာ္ျပေပးေနသည္။

မီဒီယာ အခင္းအက်င္းမွာ ျပည့္စံုေကာင္းမြန္မႈ မရွိေသးေသာ္လည္း မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ား ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။ ဤမီဒီယာတို႔သည္ ဆင္ဆာအဖြဲ႔၏ စိစစ္ၾကည့္ရႈမႈကို ခံရေသာ္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း အေျပာင္းလဲႀကီး ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ဤသို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းသည္ ထာဝရျဖစ္ၿပီး
ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္မလွည့္ဟုမူ ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ဆင္ဆာအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပရျခင္းကို ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္ၿပီျဖစ္ၿပီး မီဒီယာဥပေဒသစ္ တရပ္ကိုလည္း
ေရးဆြဲေနသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားဆိုလွ်င္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္က စဥ္းပင္မစဥ္းစားႏိုင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္တြင္ သမၼတ က ေနျပည္ေတာ္တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတရပ္ က်င္းပၿပီး ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို (ႏိုင္ငံျခားမီဒီယာအခ်ဳိ႕ႏွင့္အတူ) ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

လြတ္လပ္ေသာ စတုတၳမဏိဳင္အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနျခင္း ေအာင္ပြဲခံၿပီဟုမူ ယခု အခ်ိန္တြင္ ေျပာ၍ မျဖစ္ေသးပါ။ မီဒီယာအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပေပ်ာက္သြားၿပီ သို႔တည္းမဟုတ္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိေတာ့သည္ဟု ဆုိေသာ္လည္း မီဒီယာသမားမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြါးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ဤျပႆနာ ထိုျပႆနာတို႔တြင္ ျပည္သူလူထု၏ စိ္တ္ခံစားခ်က္ကို လံႈ႔ေဆာ္ႏိုင္သည့္ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ အာဏာဗဟိုမ်ား မထူေထာင္မိေစရန္မူ ဂရုျပဳဖို႔ လိုပါသည္။ မီဒီယာအခ်ဳိ႕က သူတုိ႔၏ ေဒါသႏွင့္ ဘက္လိုက္မႈတုိ႔ကို သူတုိ႔အလိုက်
ျဖစ္ေစခ်င္သည့္အတိုင္း ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့သည္တုိ႔ကို ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီတြင္ျမင္ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

အျခားေသာ ျပႆနာ အမ်ားအျပားကဲ့သုိ႔ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူလူထု ႏွင့္ မီဒီယာတို႔အၾကား လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈသည္ ျဖစ္စဥ္တခုသာျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္ အေလးဂရုျပဳ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုကာ ေနာက္တႀကိမ္ အလုပ္မျဖစ္မည့္အေျခသို႔ ျပန္ဆုိက္မသြားေအာင္ ဂရုျပဳရပါမည္။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates