Thursday, July 19, 2012

အလုပ္အတြက္ ေပးဆပ္ရမူမ်ား

၀င္းႏိုင္ထြန္း | ၾကာသပေတးေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၁၃ နာရီ ၅၈ မိနစ္

လူအမ်ားစုသည္ အလုုပ္အကိုင္ ရပါက မည္၍မည္မွွ် ဝင္ေငြရေတာ့မည္ကိုသာ စဥ္းစားေလ့ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ မိသားစုအား ေထာက္ပံ့ရန္ အလုပ္အကိုင္ကို အသဲအသန္ ရွာၾကရေသာသူမ်ား၊ ရမိရရာ အလုပ္အကိုင္ လုပ္ရသည့္ သူမ်ားအဖို႔ ထို ရရွိသည့္ အလုပ္အကိုင္ကပင္ ၎တို႔အား အလြန္အမင္း အနစ္နာခံရင္ရကာ လုပ္ကိုင္ရသည့္ အေျခအေနသို႔ က်ေရာက္ရေလ့ ရွိၾကသည္။ တခါတရံ ထိုအလုပ္က ေခတ္သစ္ ေက်းကၽြန္ အသြင္မ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေန ၾကရသည္လည္း ရွိၾကသည္။အိႏၵိယ ႏိုင္ငံမွ ၁၅ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး တဦးသည္ သံုးႏွစ္ခန္႔ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရေသာ္လည္း အႏၱရာယ္မ်ားလွသည့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္ခ်ိန္ ၾကာရွည္စြာ အလုပ္ဆင္းခိုင္းခံရျခင္း၊ တခါတရံ အလုပ္ရွင္မွ ဆဲဆုိၾကိမ္းေမာင္းမႈ ခံရျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမူကိုပါ ခံရျခင္းတို႔ ၾကံဳခဲ့ရသည္။ ၃ ႏွစ္ အလုပ္ဆင္းျပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၀၀ နီးပါးသာ ရခဲ့သည္။ ထိုေငြမွာလည္း သူႏွင့္ လက္ထပ္မည့္ အမ်ဳိးသားဖက္ မိသားစုသို႔ ေပးရမည့္ေငြ ျဖစ္သြားရသည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ၾကရေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက်ခံရသူ ဘဝသို႔ ေရာက္ၾကရသည္လည္း ရွိၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ အလုပ္ရွင္မ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ နည္းလမ္းတက် သက္တမ္းတိုးေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ အလုပ္သမားမ်ားသည္ တရားမဝင္ ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ကာ အက်ဥ္းသားသဖြယ္ မည္သည့္ ေနရာကိုမွ် သြားလာခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ခြင့္ မရွိ ျဖစ္ၾကရေတာ့သည္။

အလားတူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္သည့္ ဂြာတီမာလာ ႏိုင္ငံသားတခ်ဳိ႕တို႔သည္ အေထာက္ထားမဲ့ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနၾကရသည္။ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရး တခုတည္းေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကရသည့္ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ လူကုန္ကူးသူမ်ားက ထိုဂြာတီမာလာ ႏိုင္ငံသား အလုပ္သမားမ်ားကို အဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစသည္။ ၎တို႔ ထုတ္ေပးထားသည့္ ျပည္ဝင္ခြင့္ ဗီဇာသည္ ထိုအလုပ္ခိုင္းေစမႈ အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မူ၊ အကာကြယ္ေပးမႈ မရၾက။ အေမရိကန္ ျပည္ထဲ အေရာက္လာရသည့္ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ အားလံုးတို့ကို လူပြဲစားမ်ားသို႔ ေပးေခ်ၾကရသည္။ တပတ္လွ်င္ နာရီေပါင္း ၈၀ နီးပါး အလုပ္ဆင္းၾကရသည္။ အနိမ့္ဆံုး သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ခ အနည္းငယ္သာ ရၾကသည္။

ဗီယက္နမ္ ႏုိင္ငံမွ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း အလုပ္ရရွိေရး တခုတည္းေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရႈံးမူမ်ား ရွိေနသည္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္ သြားရွာေဖြလုပ္ၾကသူမ်ား ျပည္တြင္းဝင္ေငြထက္ သံုးဆ ရရွိၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့ၾကသည္။ တကယ္တမ္း ျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ ၃ ႏွစ္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ၾကသည့္အခါ ပထမ တႏွစ္ ရရွိမည့္ ဝင္ေငြထက္ ပိုမ်ားသည့္ အေႂကြးဆပ္ရမူမ်ဳိးမ်ား ၾကံဳေနၾကရသည္။

 ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ အဓမၼခိုင္းေစမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ အတင္းအက်ပ္ ခိုင္းေစမႈ၊ လုပ္အား ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရမူေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ ကမၻာႏွင့္အဝွမ္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံ နစ္နာဆံုး႐ူံးေနရသည္ ဟု ေဖၚျပပါရွိသည္။ ထိုေငြပမာဏသည္ လုပ္ခမ်ား ျဖစ္သည့္အျပင္ မိခင္ႏိုင္ငံမ်ား အတြင္းရွိ မရုိးမသား လိမ္လည္စြာ အလုပ္သမား စုေဆာင္းသူမ်ားႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား အတြင္းမွ လူပြဲစားမ်ားတို႔က ရပိုင္ခြင့္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ထားသည့္ အလုပ္သမားမ်ား ရမည့္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္မွ ေပးရန္ ျငင္းဆန္ေနသည့္ လုပ္ခမ်ားတို့ ပါဝင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ အလုပ္သမားမ်ားသည္လည္း အထက္ေဖၚျပပါ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတို႔တြင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အဓမၼ အလုပ္ခိုင္းေစခံရမူမ်ား၊ လုပ္အား ေခါင္းပံုျဖတ္ခံ ရမႈႏွင့္ ေႂကြးျမီ ေႏွာင္ဖြ႔ဲခိုင္းေစခံမႈမ်ားကို ထပ္တူထပ္မွ် ခံစားေနၾကရသည္။

ထိုင္း ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာအရ အလုပ္သမားအသစ္ တင္သြင္းသည့္ အစီအစဥ္ျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း
ႏိုင္ငံသားစိစစ္ျပီးေနာက္ ယာယီ ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ရွင္မ်ားက ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ား သိမ္းဆည္း ထားေလ့ ရွိၾကသည္။ ထို ႏိုင္ငံကူး လက္မွတ္မ်ားကို ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ သက္တမ္းတိုးေပးမႈ မရွိျခင္း၊ ရက္ေက်ာ္သည့္ အတြက္ အလုပ္သမားမ်ား တရားမဝင္ ေနထိုင္သူမ်ားအျဖစ္သို႔ ေရာက္ၾကရျခင္း၊ ဗီဇာသက္တမ္း ရက္လြန္ေၾကးမ်ား၊ ဒဏ္ေၾကးမ်ားကို လုပ္ခထဲမွ ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းတို႔ ၾကံဳေတြ႔ၾကရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လူဝင္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရး၏ ႏႈန္းထားမ်ားအရ ရက္လြန္ေၾကး တရက္လွ်င္ ဘတ္ ၅၀၀ ႏွင့္ ဒဏ္ေၾကးမွာ ဘတ္ ၂,၀၀၀ ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ စမုစခြန္ခရိုင္ရွိ Regal Jewellery Manufacture Co.Ltd. ေက်ာက္ေသြး စက္ရုံမွ ျမန္မာအလုပ္သမား ၅၀ မွာ လက္ေတြ႔ ၾကဳံေတြ႔ေနၾကရသည္။

ထိုင္းႏုိင္ငံအတြင္း ေႂကြးျမီေႏွာင္ဖြဲ႔ ခိုင္းေစခံရမႈမ်ားတြင္ ထင္ရွားသည့္ သာဓက တခုမွာ ထိုင္းႏိုင္ငံ Kanchanaburi, 39/3 Santo sub-district Thamaka district, Vita Food Factory တြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ ထိုစက္ရံုသည္ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ရည္သံဗူး ထုတ္လုပ္သည့္ စက္ရုံ ျဖစ္သည္။ ထိုစက္ရုံမွ ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္။ ထိုစက္ရုံသည္ စက္ရုံခြဲ သံုးခု ရွိသည္။ ၎စက္ရုံမ်ားမွာ Vita Factory (pine apple), Corn Factory ႏွင့္ Red Factory တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုစက္ရုံမ်ား၏ အလုပ္ၾကီးၾကပ္သူ အရည္အေသြး စိစစ္သူတို႔မွာ ထိုင္းလူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ၾကျပီး ထိုင္းလူမ်ဳိး ၅၀၀ ခန္႔ အလုပ္လုပ္ေနၾကသည္။ က်န္အလုပ္သမားမ်ားမွာ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၇,၀၀၀ ဦး ရွိရာ အမ်ိဳးသား ၃,၀၀၀ ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး ၄,၀၀၀ ခန္႔ ျဖစ္သည္။ Vita Factory တြင္ အလုပ္သမား ၅,၀၀၀၊ Corn Factory တြင္ အလုပ္သမား ၁,၀၀၀ ႏွင့္ Red Factory တြင္ အလုပ္သမား ၁,၀၀၀ ခန္႔ အလုပ္လုပ္ေနခဲ့ၾကသည္။

ထိုစက္ရုံမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားစီစစ္မႈ လုပ္ငန္း ျပီးဆံုးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ မွတ္ပံုတင္ထားျပီးသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း အမ်ားစုသည္ လူပြဲစားမ်ားႏွင့္ နယ္စပ္မွ ျဖတ္ကာ လာေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသည့္ အေထာက္အထားမဲ့ အလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသူအားလံုးသည္ ပြဲစားအား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ေခၚေဆာင္ေပး သည့္အတြက္ တဦးလွ်င္ ထိုင္းဘတ္ေငြ ၁၅,၀၀၀မွ ၂၀,၀၀၀ အထိ အေၾကြးျဖင့္ လာေရာက္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အေမရိကန္ ေဒၚလာ အေနျဖင့္မူ ၅၀၀ မွ ၆၇၀ ျဖစ္သည္။ ထိုအေႂကြးကို အလုပ္လုပ္ရင္း ဆပ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

အေထာက္အထား ရွိသည့္ အလုပ္သမားျဖစ္ျပန္လွ်င္ စက္ရုံအနီးတဝိုက္တြင္ အခန္းငွါးေနၾကရသည္။ ထိုိအခန္းေနရာမွ အျခားေနရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္လိုလွ်င္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ပြဲစားသို႔ သတင္းပို႔ရသည္။ ထိုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခအျဖစ္ ဘတ္ ၂,၀၀၀ မွ ၅,၀၀၀ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၅-၁၆၅)အထိ
ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ခ ေပးၾကရသည္။ အလုပ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္ အတြက္ တရားဝင္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ဘတ္ ၃,၈၀၀ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပြဲစားသို႔ ဘတ္ ၅,၅၀၀ ေပးမွ ပါမစ္ ရၾကသည္။

အလုပ္သမားမ်ား၏ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္သည္ တေန႔လွ်င္ ၈ နာရီ အလုပ္ဆင္းၾကရသည္။ စက္ရုံ ၃ ခု အလုပ္ဆင္းခ်ိန္ မတူၾက။ အလုပ္သမား ႏွစ္ဆိုင္းျဖင့္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္ရွိသလို ေန႔ဆိုင္း၊ ညဆိုင္းျဖင့္ အလုပ္ဆင္းရသည့္ စက္ရံုလည္း ရွိသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီည ၁၁ ရက္ေန႔ မတိုင္မီက အလုပ္သမားမ်ားကို တေန႔လွ်င္ ဘတ္ ၁၈၀ (အေမရိကန္ ၆ ေဒၚလာ) ေပးသည္။ အခ်ိန္ပို ဆင္းရပါက ၃၂ ဘတ္ (အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ) ေပးသည္။ ထိုႏူန္းထားသည္ အေထာက္အထား ရွိသည့္ အလုပ္သမားေရာ၊ အေထာက္အထားမဲ့ အလုပ္သမားမ်ားပါ ရၾကသည္။ အစိုးရ ရုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္ပါ အလုပ္ဆင္းရသည့္တိုင္ ထိုင္းဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ခႏႈန္းထား မရၾက။ နာမက်န္းျဖစ္၍ ခြင့္ယူလွ်င္ လုပ္ခ မရ။ ႏွစ္စဥ္ အလုပ္နားရက္ မေပး။ ထို႔အျပင္ ရာသီသီးႏွံေပၚ မူတည္ကာ အလုပ္ဆင္းခ်ိိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုတို႔ ျဖစ္လာရသည္။ စက္ရံုအတြင္း အလုပ္ဌာန ေျပာင္းခြင့္ျပဳထားသည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္ရွင္ထံ ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကားရသည္။ သို႔ေသာ္ စက္ရံုေျပာင္းပါက ယခင္စက္ရုံက လုပ္ခ မရေတာ့ေပ။

ႏွစ္ႏိုင္ငံ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာျဖင့္ အလုပ္သမား တင္ပို႔သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကျခင္း၊ ထိုလုပ္ငန္း စဥ္သည္ ရုိးရွင္းစြာ အကုန္က် သက္သာေစျခင္း၊ ကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ေႂကြးျမီျဖင့္ခိုင္း
ေစမခံရေရးတို႔ကို ထည့္သြင္းေဖၚျပျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္ လူပြဲစား၏ အျမတ္ထုတ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း စသည့္တို႔ကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေၾကာင့္ ဘဝရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲသည့္ လူအမ်ားစုအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိေရးသည္
ေသေရးရွင္ေရး ျပႆနာျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုအလုပ္အတြက္ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံ ဆံုး႐ူံးမႈပမာဏက အလြန္ၾကီးမားလွသည္ကို သတိျပဳၾကရေပမည္ ျဖစ္သည္။

၀င္းႏိုင္ထြန္း
Source: Trafficking in persons report 2012
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates