Tuesday, June 28, 2011

က်ပ္ေငြေဈးတက္ျခင္း

ေရွာင္တားနဲလ္ | အဂၤါေန႔၊ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၈ နာရီ ၂၉ မိနစ္

လြန္ခဲ့ေသာ တႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ျမန္မာ့အေရး ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ေနသူမ်ား အဖို႔ တခါမွ် မႀကံဳဘူးသည့္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ အျဖစ္အပ်က္ တရပ္ႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ ယင္းမွာ
ျမန္မာက်ပ္ေငြေဈး တက္ၿပီးရင္း တက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

က်ပ္ေငြ၏ (တရားမဝင္) ေဈးႏႈန္းက်ျခင္းမွာ ထိုအခ်ိန္အထိ မေျပာင္းမလဲ မွန္ကန္ေသာ အရာျဖစ္ၿပီး တခ်ိန္က ဆိုလွ်င္ အေမရိကန္ တေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၁,၄၅ဝ အထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ဖူးသည္။ (က်ပ္ေငြ၏ `တရားဝင္´လဲႏႈန္းမွာ အေမရိကန္ တေဒၚလာလွ်င္ ၆ က်ပ္သာရွိသည္) ယမန္ႏွစ္ကႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ က်ပ္ေငြ၏ တန္ဖိုးမွာ ၂ဝ% တက္သြားျခင္း ျဖစ္ၿပီး အနိမ့္ဆံုး စံခ်ိန္ႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ ၄ဝ% တက္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လက္ရွိေပါက္ေဈးမွာ တေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၈၀၀ ဝန္းက်င္ရွိၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေဈးတက္ရျခင္း အေၾကာင္းကို ေစ့ငုမႈမ်ားလည္း ရွိလာသည္။

ဤအလုပ္သည္ လြယ္ကူေသာ အလုပ္မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး ေဈးကြက္ မွန္သမွ်သည္ ေဈးကြက္ အင္အားစုမ်ား စုေပါင္း ႐ိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အၿမဲေျပာင္းလဲေနသည္သာ ျဖစ္သည္။ (ထိုေဈးကြက္ အင္အားမ်ား ဆုိသည္မွာလည္း ယုတၱိနည္းႏွင့္ စဥ္းစားမရေသာ အခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္) ျမန္မာက်ပ္ေငြ၏ တရားမဝင္ ေငြလဲႏႈန္းမွာ ေရရာမႈ မရွိဆံုး ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ ေအာက္တြင္ ဤသို႔ေဈးတက္ရသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအနက္ အနည္းဆံုး ၆ ခုကို ေလ့လာတင္ျပထားပါသည္။

လက္ရွိ ေပါက္ေဈးမွာ တေဒၚလာလွ်င္ က်ပ္ ၈၀၀ ဝန္းက်င္ရွိၿပီး
ယမန္ႏွစ္ကႏွင့္ ႏိႈင္းစာလွ်င္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ၏ တန္ဖိုးမွာ ၂ဝ%
တက္လာ (ဓါတ္ပံု မဇၥ်ိမ)
၁။ အေမရိကန္ ေဒၚလာေဈးသည္လည္း က်ဆင္းေန သည္။ ျမန္မာ့က်ပ္ေငြ အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးျငင္းခံု ၾကရာတြင္ တခါတရံ ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကေသာ အခ်က္မွာ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေဈးကို မယိမ္းမယိုင္ႏိုင္ေသာ စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အေသ သတ္မွတ္ထားျခင္း မဟုတ္သည့္ အခ်က္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ ေငြေၾကးမွာမူ ကမၻာ့ႏိုင္ငံျခား
ေငြေၾကးေဈးကြက္တြင္ `အရွင္ေမွ်ာ´ ထားျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ
ေဈးတက္ရျခင္းမွာ အျခားေဈးကြက္ အင္အားစုမ်ားကသာ ျပ႒ာန္းသည္ မဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္ ေငြေၾကးအေပၚ သက္ေရာက္ေသာ အင္အားမ်ားေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အေမရိကန္ ေငြေၾကး က်ဆင္းျခင္းသည္ မည္သည့္ အတိုင္းအတာ အထိ ျမန္မာ့ေငြေဈး တက္လာျခင္းအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈရွိသလဲ ဆိုေသာ ေမးခြန္းေပၚလာသည္။

အေျဖမွာ အလြန္ရွိပါသည္ဟုဘဲ ေျဖရပါမည္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုးတက္ေနသည့္ အခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာပင္ အေမရိကန္ ေငြေဈးသည္ လည္း (ကမၻာ့ေငြေၾကး ရံပံုေငြအဖြဲ႔က သတ္မွတ္ထားသည့္) ေငြေၾကးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ၁ဝ% မွ် က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္သည့္
 ႏုိင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း
 ေၾကာင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးကို တက္လာေစ သည္။
ထိုအေတာအတြင္း ၾသစေၾတးလ်ေဒၚလာကဲ့သို႔ေသာ `ကုန္စည္ေငြေၾကး´ ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ၂ဝ% အထိ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ယခုအခါ တရားမဝင္ေငြလဲႏႈန္း
ေဈးကြက္ရွိ က်ပ္ေငြမွာ ထိုသို႔ေသာ ကုန္စည္ေငြေၾကး၏ အစိတ္အပိုင္းတရပ္မွ်သာျဖစ္သည္။ (ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံကဲ့သုိ႔ပင္ ကုန္စည္ႏွင့္စြမ္းအင္ကို အဓိကထုတ္လုပ္ေသာႏိုင္ငံျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ၾသစေၾတးလ် ေဒၚလာကဲ့သို႔ ေနရာအႏွံ႔တြင္ ေငြျဖစ္လြယ္ျခင္းမရွိ ေငြေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ) ထို႔ေၾကာင့္ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ကုန္စည္ ေဈးႏႈန္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ က်ေနာ္တို႔ က်ပ္ေငြေဈး တက္သြားျခင္းအေပၚ ထုိသို႔အံၾသတၾကီး မျဖစ္သင့္ပါ။

ဒါဆိုရင္ ဒါဟာအၿပီးသတ္ ရလဒ္ပဲလား။ ျမန္မာေငြေဈးတက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း၏ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ အျခားေငြေၾကးမ်ား ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ယွဥ္သည့္ အေမရိကန္ေငြေဈး
ျပဳတ္က်သြားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၂။ ပို႔ကုန္မ်ားတိုးျမႇင့္တင္ပို႔ျခင္းေၾကာင့္လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး တက္လာသည္။ ေငြေၾကး၏ 'ေဈးႏႈန္း' ကို တြန္းတင္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဝင္ပို႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ ၂ဝ၁ဝ ဧၿပီလမွ ၂ဝ၁၁ မတ္လ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ၁၉% မွ် တက္လာခဲ့သည္။ ဤ ပို႔ကုန္အမယ္မ်ားတြင္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔၊ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ အျခားသစ္မာမ်ား၊ ငါးႏွင့္ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ သတၱဳ သယံဇာတမ်ား (အေရးႀကီးဆံုး အထင္ရွားဆံုး မ်ားကိုသာ စာရင္းျပဳထားျခင္း ျဖစ္သည္) တို႔ပါဝင္သည္။

အဆိုပါ ကုန္စည္မ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ အျခားေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုကုန္စည္မ်ားထုတ္လုပ္ရာ ရွာေဖြရာတြင္ ကုန္က်ေသာစရိတ္အခ်ဳိ႕ကို
ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဤထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆက္တြင္ပါဝင္သည့္ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို
ျမန္မာေငြျဖင့္ ေပးေခ်ရျခင္းျဖစ္သည္။ (ဤစရိတ္သည္ ဓါတ္ေငြ႔ကဲ့သို႔ေသာ အရင္းအေလးေပး လုပ္ငန္းမ်ဳိးတြင္ နည္းပါးၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး ကုန္စည္မ်ားတြင္ မ်ားျပားသည္)

 ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေဈးတက္ရျခင္းမွာ အျခား
 ေဈးကြက္ အင္အားစုမ်ားကသာ ျပ႒ာန္း သည္ မဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္ ေငြေၾကး အေပၚ သက္ေရာက္ေသာ အင္အားမ်ား
 ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္သည္။
၃။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္လည္း က်ပ္ေငြဝယ္လိုအားကို အလားတူ ျမင့္မားေစသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဝယ္လိုအားမ်ားျခင္းေၾကာင့္ က်ပ္ေငြေဈး တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ားတကာေျပာၾကသလိုပင္ မၾကာေသးမီ ကာလမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ျမႇပ္ႏွံမႈ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမႇပ္ႏွံမႈမ်ားတစံုတရာ ထိုးတက္လာခဲ့သည္။

ဤရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အတည္ျပဳျခင္းအဆင့္တြင္သာ ရွိေသးၿပီး အမွန္တကယ္ ႏိုင္ငံတြင္းသို႔
ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိေသးပါ။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ ေငြလဲေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္သြားရျခင္းမွာ ထင္သေလာက္မဟုတ္ပါ။

ထုိ႔အတူ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ အမ်ားစုသည္ က်ပ္ေငြဝယ္လိုအားကို ျမင့္တက္ေစျခင္း မရွိပါ။ တ႐ုတ္တ္တို႔က သူတို႔ကို ပစၥည္းေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားကို သူတုိ႔ေငြေၾကးျဖင့္သာ ေပးေခ်လိုၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ထိုသို႔ေသာ ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏံွမႈမ်ားေၾကာင့္ `ယိုေပါက္´မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး ျမန္မာက်ပ္ေငြ ဝယ္လိုအားကိုလည္း ျမင့္တက္ေစသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ က်ပ္ေငြေဈးလည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြ လိုက္တက္ရျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။

၄။ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳျခင္းေၾကာင့္ က်ပ္ေငြရွားပါးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထုိမွတဆင့္ က်ပ္ေငြေဈးကို ျမင့္တက္ေစသည္။ ဤအျမင္သည္ ျမန္မာ့စီးပြါးေရးေလာက၌ တြင္က်ယ္သည္။ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား အေဆာက္အဦမ်ားကို မၾကာေသးမီက ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ (ဝယ္ယူခြင့္ ရသူမ်ားအမ်ားစုမွာ အဆက္အသြယ္ေကာင္းသည့္ လက္ရင္းလူယံု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးမ်ားသာ ျဖစ္သည္) က်ပ္ေငြမွာ ေဈးကြက္အတြင္းတစံုတရာ `ခန္းေျခာက္´ သြားၿပီး ရွားပါးမႈတန္ဖိုးႏွင့္အတူ လိုက္တက္လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။

ဤအဆိုမွာလည္း တဝက္တပ်က္သာ အေၾကာင္းရင္းကို ရွင္းျပႏိုင္ပါသည္။ သူ႔တြင္ ဝိေရာဓိျဖစ္ေနသည့္ အခ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ ျမန္မာအစိုးရသည္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ က်ပ္ေငြမ်ားကို အေတာမသတ္ အေျမာက္အျမား ႐ိုက္ထုတ္ေနျခင္းလည္း ရွိသည္။ (ထုိသို႔ ႐ိုက္ထုတ္မႈသည္ ၂ဝ၁ဝ-၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္၏ ပထမ ၉ လအတြင္း ၃ဝ% မွ်တက္ လာခဲ့သည္) ပိုမိုယုတၱိရွိသည့္အေျဖမွာ ထိုသို႔ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူခြင့္ရသူမ်ားသည္ သူတုိ႔ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ထားရွိေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားကို လိုအပ္ေသာက်ပ္ေငြမ်ား ဝယ္ယူရန္အတြက္ ျပည္တြင္းသို႔ ျပန္လည္ယူေဆာင္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

 ပို႔ကုန္မ်ား တိုးျမႇင့္ တင္ပို႔ျခင္းေၾကာင့္ လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ တန္ဖိုး တက္လာ သည္။
သို႔ရာတြင္ ထိုရွင္းျပခ်က္သည္လည္း မည္သည့္ အတုိင္းအတာ အထိ မွန္ကန္သည္ကို ေျပာရန္ ခက္ပါသည္။ ထိုသူတို႔ ႏိုင္ငံပိုင္ ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ မည္သုိ႔မည္ပံု ေပးေခ်ခဲ့ၾကသည္ကို က်ေနာ္တို႔ အနည္းအက်ဥ္းသာ သိရွိရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၅။ ျမန္မာႏိုင္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးကို တက္လာေစသည္။ မၾကာေသးမီက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ `ကမၻာ့မူးယစ္ေဆးဝါး အစီရင္ခံစာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္´တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း ဘိ္န္းထုတ္လုပ္မႈ ႏွစ္ဆျမင့္တက္ခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ ေဒသတြင္း မက္တာအင္ဖက္တမင္းႏွင့္ အျခားဓါတုမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ထုတ္လုပ္မႈတြင္ အဓိကထုတ္လုပ္
ျဖန္႔ျဖဴးသူအျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုးကို `ထုိးေဖာက္´ လိုက္သလို ျဖစ္သည့္အခါလဲရွိသည္။ ဤ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ ပို႔ကုန္တုိးျမင့္လာျခင္းႏွင့္လည္း ဆင္တူသည္။ (ပို၍ပင္ဆီေလ်ာ္ သည္ဟုဆိုရမည္။ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈသည္ လုပ္အားအသားေပး လုပ္ငန္းျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္သည္)

သို႔ေသာ္ထိုသို႔ `ထိုးေဖာက္´လိုက္ျခင္းမ်ားသည္လည္း ရာသီလိုက္ ျဖစ္ေပၚျခင္းသာျဖစ္သည္။ (ဘိန္းလုပ္ငန္းတြင္ ေငြေပးေခ်ျခင္းသည္ ဘိန္းစိုက္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားကို ဘိန္းေပၚခ်ိန္ ေပးေခ်ျခင္းသာျဖစ္သည္) သို႔ေသာ္ တႏွစ္လံုးတြင္ အျခားယွက္ႏြယ္ေသာ အခ်က္မ်ားသည္လည္း မၾကာခဏ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

၆။အတိုင္းအတာတခုအထိ ေငြေဈးကစားျခင္းေၾကာင့္လည္း က်ပ္ေငြေဈး တက္ရသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးျမင့္တက္သည့္ အခ်ိန္ကာလသည္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး တက္သည့္ႏႈန္းမွာလည္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ ပင္ ျမင့္မားခဲ့သည့္အတြက္ ေငြေဈးကစားမႈ အရွိန္အဟုန္ကို အတိုင္းအတာတခုအထိ ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။ အျခားတနည္းျဖင့္ေျပာရလွ်င္ `ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံသူ´ အခ်ဳိ႕သည္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး တက္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ က်ပ္ေငြကို ဝယ္ယူစုေဆာင္းထားခဲ့ဖြယ္ ရွိသည္။ ထုိသို႔ေငြေၾကးကို `ေလွာင္´ ထားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔အက်ဳိးအျမတ္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ထုိသက္ေရာက္မႈ၏ ပမာဏကို တုိင္းတာရန္မွာခဲယဥ္းပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေလာင္းကစားျခင္းသည္ ျမန္မာ့အတိတ္သမိုင္းတြင္ စိမ္းလွသည္ေတာ့ မဟုတ္ ပါ။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာေငြ `ဘာေၾကာင့္´ တက္ရသည္ကို ရွင္းျပႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္း အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားအခ်က္မ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္အထက္ပါအခ်က္မ်ားသည္ တခ်က္ခ်င္း အေနျဖင့္ ယုတၱိတန္သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး  စုေပါင္းလိုက္လွ်င္ ထိုသို႔မလြဲမေသြတက္ရန္ တြန္းအားေပးသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း က်ေနာ္ေျပာလိုပါသည္။

နိဂံုးတြင္ ေနာက္ဆံုးေဆြးေႏြးတင္ျပလိုသည့္အခ်က္မွာ က်ပ္ေငြတန္ဘိုးတက္ျခင္းသည္ အေရးပါသလား ဆုိသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ အေရးပါပါသည္ သို႔ေသာ္အျခား ႏုိင္ငံအမ်ားစုႀကီးေလာက္ေတာ့ အေရးမပါပါ။ ျမန္မာ့စီးပြါးေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး အေရးပါေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွသာ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သက္ေရာက္မႈ ရွိတန္သေလာက္ ရွိပါသည္။

 ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈ ျမင့္တက္လာျခင္း သည္လည္း က်ပ္ေငြ ဝယ္လိုအားကို အလားတူ ျမင့္မားေစသည္။

အထိအနာဆံုးမွာ ပုဂၢလိကက႑မွ ပို႔ကုန္သမားမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ (အမ်ားစု) အေမရိကန္ ေဒၚလာႏွင့္ ရေငြမ်ားမွာ ေဒသသံုးေငြေၾကးႏွင့္ လဲလွယ္လိုက္သည့္အခါ အလြန္အမင္း ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ၾကသည္။ (ကုန္က်စရိတ္ အမ်ားစုကို က်ပ္ေငြႏွင့္ ေပးေခ်ၾကရျခင္းျဖစ္သည္) အလားတူပင္ ျပည္ပေရာက္ႏိုင္ငံသားမ်ားလည္း သူတို႔ဝင္ေငြမ်ားကို က်ပ္ေငြႏွင့္ လဲလွယ္လိုက္သည့္အခါ အလြန္အမင္း ေလ်ာ့နည္းသြားၾကသည္။

က်ပ္ေငြတန္ဖိုး တက္ျခင္းေၾကာင့္ အက်ဳိးရွိသူမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားသြင္းကုန္ ပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးမ်ား က်ဆင္းသြားျခင္းေၾကာင့္ အထူးသျဖင့္ စားသံုးသူမ်ားအဖို႔ အက်ဳိးရွိရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္လီျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားသည္ သူတုိ႔ရရွိေသာ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို စားသံုးသူမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမရွိၾကပါ။ (သြင္းကုန္သမားမ်ား က်ပ္ေငြေဈးတက္ျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္ျဖစ္ၾကသည္ဟု သတင္းမ်ားကဆိုပါသည္)

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာစားသံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္မခံစားၾကရပါ။ ဤေနာက္ဆံုးအခ်က္သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသားက်ေနေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ စံက်ေသာ စီးပြားေရးပံုစံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မၾကာခဏပင္ `ႁခြင္းခ်က္´ ျဖစ္ေနသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ မေျပာင္းမလဲ နစ္နာရသူမ်ားမွာ
ျပည္သူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ဘယ္လိုပင္ျဖစ္ေနေစ  သူတို႔အဖို႔ ဘာမွ် ေျပာင္းလဲသည္ဟူ၍ မရွိပါ။
 

Mizzima Burmese Copyright © 2011 | Template design by O Pregador | Powered by Blogger Templates